"W labiryncie
ludzkich wątpliwości
znamy drogę wyjścia"

Profesjonalna obsługa
Twojej firmy

Indywidualne podejście
do każdego Klienta

Kompleksowa
obsługa prawna

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, Sąd może orzec o:

- zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Jeżeli rodzice małoletniego dziecka zyją w rozłączeniu ( separacja, rozwód), sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób wykonywania władzy, tzn:

1. powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając drugiemu do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka;

2. powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli przedstawią oni zgodne względem dobra dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Co ważne : rodzeństwo powinno wychowywac się wspólnie.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej, główne przesłanki:

- brak możliwości wykonywania władzy w sposób trwały, tj: długoletni pobyt za granicą, długoletni pobyt w więzieniu, inne przeszkody;

- nadużycie władzy rodzicielskiej lub w rażący sposób zaniedbanie obowiązków wobec dziecka

Ważne: pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego rodzica.

- trwały brak zainteresowania dzieckiem.

Ważne: w razie ustania powyżej wymienionych przesłanek, Sąd może władzę rodzicielską przywrócić.

Ważne dla Ciebie: Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być również orzeczone w wyroku orzekającym: rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa.

Skontaktuj się z naszym Biurem już dziś: meritum@prawo-meritum.pl